Poate fi considerată taxa studiilor de master/facultate/doctorat cheltuială cu formarea profesională?

Formarea profesională a angajaților este reglementată de Codul Muncii prin articolele: 192
–210, conform căruia aceasta se face pe baza
standardelor ocupaționale.

Cadrul legislativ care reglementează modul de formare profesională a adulților este OUG 129/2000, care stabilește că formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. (art. 7, alin. 1)

Programele de master, facultate și doctorat sunt reglementate de Legea 1/2011 – Legea educației naționale și sunt programe de studii universitare.

Regimul fiscal al cheltuielilor cu formarea profesională este Reglementat de Codul Fiscal.

Conform art 76, alin. 4, lit. p și art. 142 lit. n din Codul fiscal, cheltuielile, efectuate de angajatori pentru formarea profesională a angajaților, nu sunt impozabile și nu se datorează contribuții
sociale pentru acestea.

Art. 76, alin. 4, lit. p:
Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfectionarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfașoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregatire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

Art. 142: Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale următoarele: 

n) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care iși deșfasoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregatire legată de activitatea desfășurata de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

Nu se specifică în Codul Fiscal decât cheltuielile cu formarea profesională și perfecționarea angajaților.

Programele de master, facultate, doctorat făcând parte din sistemul național de învățământ se consideră avantaj în natură și se va impozita și se vor reține contribuții sociale potrivit legii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *